Renners Reglement

Artikel 1.        Deelname aan wedstrijden:

a)   Deelname aan wedstrijden, criteriums, van W.V.A.N. kost € 8,=.

b)   Deelname is alleen mogelijk indien de deelnemerslijst volledig is ingevuld en het startgeld is betaald.

c)   Deelname is alleen mogelijk indien men in het bezit is van een geldige licentie of daglicentie. Hetzij een licentie van W.V.A.N. of van een andere bij de W.F.N. aangesloten bond (KNWU, TMZ, NWB, BWF, WVSnits) of een WCF aangesloten bond. De licentie categorie moet overeenkomen met de wedstrijdcategorie.

d)   Renners met de toevoeging Master mogen starten in de Amateur wedstrijden.

Artikel 2.        Wedstrijd categorieën:

a)   De deelnemers worden ingedeeld in de volgende categorieën:

· Amateurs/Sportklasse:  zij die in dit kalenderjaar de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt of bereiken.

· Masters:     zij die in dit kalenderjaar de leeftijd van 40 jaar hebben bereikt of bereiken.

b)   Masters (40 jaar of ouder) mogen ook aan de Amateurs/Sportklasse wedstrijd deelnemen.

c)   KNWU Junioren kunnen in de Amateurs/Sportklasse wedstrijd starten.

d)   KNWU Nieuwelingen kunnen bij de masters meerijden.

Artikel 3.        Licenties:

a)   De W.V.A.N. kent de volgende licentiesoorten:

· WVAN licentie: Deze licentie geeft alleen startrecht in de wedstrijden van W.V.A.N. Deze licentie kost € 30,=.

· WFN licentie: Deze licentie geeft startrecht in de wedstrijden van W.V.A.N., in wedstrijden van andere vrije bonden in Nederland en in wedstrijden van de K.N.W.U. Ook kan er mee bij diverse bonden in België deelgenomen worden. Dit startrecht geldt alleen voor de categorie die op de licentie vermeld staat. Deze licentie kost € 60,=.

· Daglicentie: Indien men geen enkele licentie bezit, kan men deelnemen op een daglicentie. Deze licentie kost € 5,=. Legitimatie is verplicht.

b)   Alle licentiesoorten worden uitgegeven met de volgende categorieën:

· Amateur : De keuze Amateur-Sportklasse is ten behoeve van deelname aan KNWU wedstrijden.

· Sportklasse: De keuze Amateur-Sportklasse is ten behoeve van deelname aan KNWU wedstrijden.

· Amateur / Master 40+: De toevoeging Master 40+ wordt automatisch toegevoegd indien de leeftijd van 40 is bereikt.

· Sportklasse / Master 40+: De toevoeging Master 40+ wordt automatisch toegevoegd indien de leeftijd van 40 is bereikt.

· Amateur / Master 50+: De toevoeging Master 50+ wordt automatisch toegevoegd indien de leeftijd van 50 is bereikt.

· Sportklasse / Master 50+: De toevoeging Master 50+ wordt automatisch toegevoegd indien de leeftijd van 50 is bereikt.

c)   De licenties zijn mogelijk voor zowel mannen als vrouwen.

d)   Het is verboden een licentie voor een bepaalde categorie aan te vragen indien de renner bij een andere bond een licentie voor een andere categorie bezit of heeft aangevraagd.

e)   Het is verboden op de licentie gegevens te schrappen, te wijzigen of toe te voegen. Indien dit noodzakelijk is, dient de licentiehouder zijn licentie te zenden aan het secretariaat van de WVAN.

Artikel 4.        Verzekering en schade:

a)   De licentiehouders van de WVAN zijn verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid schade aan derden. Deze verzekering is secundair.

b)   Deze verzekering geldt in alle wedstrijden waar de renner toestemming heeft om te starten. Met de WVAN licentie is dat in de WVAN wedstrijden, met de WFN licentie ook in de wedstrijden die door andere WFN leden worden georganiseerd.

c)   De schade aan derden valt onder de verzekering. De schade onderling wordt geacht te vallen in het wedstrijdrisico.

d)   Bij schade dient dit zo spoedig mogelijk gemeld te worden aan het secretariaat.

Artikel 5.        Materiaal en kleding:

a)   Het is de renner verboden met ondeugdelijk materiaal of onbehoorlijke sportkleding aan de start te verschijnen. De renners zijn verplicht tot het dragen van racebroek en shirt, fietsschoenen, sokjes en een schaalhelm c.q. pothelm.

b)   Het gebruik van wielen met minder dan 16 spaken, opzetsturen, ossenkop etc. is niet toegestaan.

c)   Het is een renner verboden zonder of met een ondeugdelijke valhelm aan de start te verschijnen of te rijden. Het is een renner verboden tijdens de wedstrijd de valhelm los te maken of af te zetten.

d)   Het is een renner verboden zonder rugnummer aan de start te verschijnen. Dit nummer dient voor de jury duidelijk zichtbaar opgespeld te zijn.

e)   Het bij zich dragen van rugzakjes, fietspompen, reserve tubes e.d., is in de koers niet toegestaan.

Artikel 6.        Gedrag:

a)   Het is een renner verboden onbehoorlijk op te treden tegenover jury, officials of leden van het organiserende comité.

b)   Het is een renner verboden een tegenstander te duwen, te slaan of pogingen daartoe te ondernemen.

c)   Het is een renner verboden een tegenstander aan zijn shirt of  fiets terug te trekken met de bedoeling zelf voordeel hieruit te trekken.

d)   Het is een renner verboden te vloeken of het doen van andere ongepaste uitlatingen, vóór, tijdens of na de wedstrijd.

e)   Het is een renner verboden luidruchtig te protesteren op of aan de jurywagen.

f)   Het is verboden luidruchtig te protesteren door aanverwanten en/of supporters der renners. Dit wordt beschouwd als door de renner zelf begaan en als zodanig bestraft.

Artikel 7.        Wedstrijdverloop:

a)   Het is een renner verboden buiten zijn eigen wedstrijd op het wedstrijdparkoers te rijden.

b)   Het is een renner verboden om van het voorgeschreven parkoers af te wijken b.v. het rijden op niet voorgeschreven wegen of fietspaden of afkorten van het voorgeschreven parkoers.

c)   Het is een renner verboden zich tijdens de wedstrijden vast te houden aan motorvoertuigen of te stayeren.

d)   Het is een renner verboden slingerend te rijden, te zwiepen, van de rechte lijn af te wijken of andere onregelmatigheden te begaan tijdens het rijden.

e)   De WVAN kent geen ronde vergoeding. Bij materiaalpech, zal de opgelopen achterstand door de renner zelf goed moeten worden gemaakt.

f)    Gedubbelde renners mogen meesprinten voor premies, tenzij de jury anders beslist. Tevens mogen zij de wedstrijd vervolgen zonder deze te beïnvloeden, dit ter beoordeling van de jury, tot het moment dat de jury ze uit de koers haalt, in principe 5 km voor het einde.

Artikel 8.        Wedstrijd beëindiging:

a)   Een renner die de wedstrijd staakt vóór het einde, dient zich persoonlijk bij de jury af te melden. Indien een renner hiertoe zelf niet in staat is, kan dit gebeuren door zijn clubleider en/of verzorger.

b)   Een renner dient direct het parkoers te verlaten, na door de jury hiertoe gesommeerd te zijn.

c)   Een renner dient onverwijld de orders van de wedstrijdleider en/of de jury op te volgen.

Artikel 9.        Tijdwaarneming/registratie:

a)   Ten behoeve van de tijdwaarneming en registratie wordt de renner een rugnummer met daaraan bevestigt een transponder/chip uitgereikt.

b)   De transponder mag niet van het nummer verwijderd worden.

c)   Het rugnummer moet onder aan de rug iets naast het midden van de rug opgespeld worden. Als de jurywagen links van het parkoers staat links naast het midden en als de jurywagen rechts staat, rechts naast het midden.

d)   Het rugnummer met de transponder moet direct na de wedstrijd in de daarvoor aangewezen bak ingeleverd worden.

e)   Er wordt geen borg voor rugnummer en transponder geïnd. Als deze echter niet ingeleverd worden, dan worden ze in rekening gebracht. Kosten 100 Euro.

Artikel 10.        Klassering, prijzen en premies:

a)   Het prijzenschema bestaat uit 15 prijzen. Deze prijzen worden uitgereikt bij 30 deelnemers of meer. Bij minder deelnemers wordt een verhouding van 1 prijs per 2 renners gehanteerd met een minimum van 5 prijzen.

b)   De jury zal zoveel mogelijk deelnemers klasseren.

c)   Een renner heeft, tot maximaal een kwartier na de bekendmaking van de uitslag, het recht, bij de jury, tegen deze uitslag te protesteren.

d)   Het behaalde prijzengeld wordt verzameld en na het seizoen via bank uitbetaald. Dit geldt voor de woensdagavondwedstrijden met uitzondering van de sluitingskoers.

e)   Om tot uitbetaling te kunnen overgaan, MOET de renner 1 keer in het seizoen (dus niet na elke behaalde prijs) het banknummer doorgeven via een mail naar info@wvan.nl. Deze rekeninggegevens worden na de overboeking vernietigd.

f)   Bij de laatste wedstrijd worden de dagprijzen en de klassementsprijzen middels enveloppen uitgereikt. 

g)   Renners moeten gewonnen prijzen en premies persoonlijk afhalen binnen één uur na de finish van de laatste categorie. 

h)   Het is een renner verboden prijzen en/of premies in ontvangst te nemen waarop hij geen recht heeft.

Artikel 11.   Prestige Klassement:

a)   Over alle criteriums van WVAN zal een klassement bijgehouden worden.

b)   Iedere deelnemer krijgt 5 startpunten.

c)   De winnaar krijgt daarbij 15 punten, de 2e 14 punten enzovoorts tot de 15e 1 punt.

d)   Bij gelijk aantal punten beslist de laatste klassering. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld voor de 21e en 22e plaats in de uitslag.

e)   Het prijzenschema van dit klassement is gelijk aan het normale prijzenschema.

f)     Deze prijzen worden na het laatste criterium uitgereikt.

Artikel 12.   Privacy Beleid:

Iedereen die deelneemt aan de wedstrijden van WVAN verklaart zich akkoord met ons Privacy Beleid.

Artikel 13.   In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury of het bestuur.